SZAKTERÜLETÜNK

INGATLAN ADÁSVÉTEL, TÁRSASHÁZ ALAPÍTÁS, INGATLANGJOG

 • Lakás és egyéb ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (vétel, ajándékozás, csere, stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és földhivatal előtti ügyvédi képviselet, a tulajdoni lap beszerzésétől, az új tulajdonos tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig
 • Közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek
 • Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet, a társasházakkal kapcsolatos, jogügyletekkel és jogvitákkal összefüggésben
 • Lakásokhoz, egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • Lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése
 • Lakással, más ingatlannal kapcsolatos birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek
 • Ingatlanok átminősítése
 • Teljes körű földhivatali ügyintézés

CÉGALAPÍTÁS, TÁRSASÁGI JOG, CÉGELJÁRÁS

 • Cégalapítás, Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Közkereseti Társaság (Kkt.), Betéti Társaság (Bt.) és Részvénytársaság (Rt.), valamint Szövetkezet alapítása, alapító okiratának, tárasági szerződésének elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése
 • Teljes körű jogi tanácsadás és cégbíróság előtti ügyvédi képviselet az elektronikus "E-cégeljárás" keretében (Ebben az eljárásban az új cég bejegyzésére a költségek megfizetésének visszaigazolását követő 1 órán belül sor kerül!)
 • A Társasági szerződések, alapító okiratok módosítása, jogi tanácsadás, jegyzőkönyvek és okiratok elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és jogi képviselet a változás bejegyzési eljárásban
 • Tulajdonrész, illetve üzletrész adásvételi szerződések megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése
 • Teljes körű cégbírósági ügyintézés
 • Csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyek

BÜNTETŐ JOG

Irodánk tevékenységi körei közül kiemelt szerep jut a büntetőjogi képviselet ellátásának.. Az Ügyvédi Iroda részt vesz a felek közötti büntetőjogi mediációban, ennek során jogi tanácsot ad, jogi képviseletet lát el a hatóságok, magánszemélyek előtt.

 • tanácsadás büntetőeljárással kapcsolatos ügyekben
 • terhelti képviselet büntetőeljárás során
 • sértetti képviselet büntetőeljárás során
 • tanúként résztevő személyek képviselete büntetőeljárás során

MUNKAJOG, MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS PEREK ÉS JOGÜGYLETEK

 • Munkaviszonnyal, közalkalmazotti, köztisztviselői és szolgálati jogviszonnyal összefüggő jogi tanácsadás, valamint ügyvédi képviselet munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben
 • Szerződések, és egyéb okiratok véleményezése, elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • A jogviszony megszüntetésével (pl. felmondással) kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, szükség szerinti perindítás
 • Kártérítési ügyekkel összefüggő tanácsadás, és képviselet
 • Jogszerűségi vizsgálat a munkaviszony feltételeivel, valamint azok módosításával összefüggésben
 • Kollektív szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése
 • Munkavédelmi kérdésekkel összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és képviselet

HÁZASSÁGI BONTÓPEREK ÉS CSALÁDI JOG

 • Házassági bontóperekkel (válással) összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt
 • Házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • Gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek
 • Kártérítési ügyekkel összefüggő tanácsadás, és képviselet
 • Tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyek
 • Házassági és élettársi vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások
 • Családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl. apaság védelmével összefüggő perek)

KÁRTÉRÍTÉSI ÉS TARTOZÁSOS ÜGYEK

 • A szerződéses kapcsolatokban (pl. szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás, és igényérvényesítés
 • Bármely, más által, jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén a kártérítési igény érvényesítése, mint például
 • A személyhez fűződő jogok megsértéséből (pl. a jó hírnév megsértéséből) eredő kártérítési igények érvényesítése
 • Az egészségügyi ellátással összefüggő (pl. orvosi műhibákból eredő) kártérítési igények érvényesítése

POLGÁRI JOGI SZERZŐDÉSEK

 • Adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • Bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • Vállalkozási, építési, tervezési szerződések
 • Kölcsönszerződések
 • Életjáradéki szerződés, tartási szerződések
 • Megbízási szerződések
 • Biztosítási ügyek
 • Mezőgazdasági szerződések, stb.
 • Valamint a fentiekhez kapcsolódó jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézése, továbbá szerződésszegés esetén szükséges intézkedések megtétele

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

 • Teljes körű jogi tanácsadás és ügyvédi képviselet mind az adósok, mind pedig a jogosultak oldalán
 • A végrehajtási eljárás megindítása és a jogosult ügyvédi képviselete az adósság behajtásáig
 • Az adós (kötelezett) jogainak ügyvédi védelme a végrehajtási eljárás során

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 • Az önkormányzatok és államigazgatási szervek (pl. APEH, Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási szervek, Magyar Államkincstár, Munkaügyi Felügyelőség, stb.) előtt folyó eljárásokban jogi tanácsadás, beadványok elkészítése és ügyvédi képviselet ellátása
 • A lefolytatott eljárás és a meghozott döntés jogszerűségének vizsgálata
 • Jogorvoslat, fellebbezés kezdeményezése
 • A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése, ügyvédi képviselet a közigazgatási perben

ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK

 • Alapítványok és egyesületek létrehozásával, működésével kapcsolatos jogi tanácsadás
 • Az alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése, valamint ügyvédi képviselet a bejegyzési eljárás során
 • A civil szervezetek jogi képviseletének ellátása